Αποκατάσταση απλής ρηγμάτωσης στην τοιχοποιία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

 

DUROCRET Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα
RAPICRET Ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα

 

UNICRET Κονίαμα για σοβάτισμα και κτίσιμο
UNICRET-FAST Ταχύπηκτος, λευκός επισκευαστικός σοβάς

 

ADIPLAST Οικοδομική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαμάτων

 

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΟΒΑΔΩΝ Πλέγματα από Fiberglass για την ενίσχυση σοβάδων

 

 I. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

Η απλή ρηγμάτωση σε μη φέρουσες τοιχοποιίες πληρώσεως (εύρος ρωγμών

 

 II. ΛΥΣΗ

 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επιδιόρθωση των ρωγμών θα πρέπει να έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες:

 • Καλή πρόσφυση στους πλίνθους.

 • Καλή εργασιμότητα για το ευκολότερο γέμισμα των ρωγμών.

 • Μειωμένη συρρίκνωση πήξεως, ώστε να μη ρηγματώνουν κατά τη σκλήρυνσή τους.

α) Αποκατάσταση των ρωγμών

Κατάλληλα υλικά για την εφαρμογή αυτή είναι:

 • Το ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα DUROCRET ή

 • Το ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα RAPICRET, σε περίπτωση που απαιτείται ταχύτητα εργασιών.

β) Αποκατάσταση του σοβά

Κατάλληλα υλικά για τη συγκεκριμένη εφαρμογή είναι:

 • Το έτοιμο κονίαμα UNICRET ενισχυμένο με την οικοδομική ρητίνη ADIPLAST ή

 • Το ταχύπηκτο κονίαμα UNICRET-FAST ενισχυμένο με την οικοδομική ρητίνη ADIPLAST, σε περίπτωση που απαιτείται ταχύτητα εργασιών και η προς αποκατάσταση επιφάνεια είναι μικρή.

 

 III. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

 

H πλήρης διαδικασία αποκατάστασης έχει ως εξής:

α) Αποκατάσταση των ρωγμών

 1. Καθαιρείται το επίχρισμα σε συνολικό πλάτος 30-50 cm κατά μήκος των ρωγμών (15-25 cm εκατέρωθεν αυτών).

 2. Διευρύνονται τα χείλη των ρωγμών στην τοιχοποιία με τοπικό σπάσιμο των πλίνθων.

 3. Καθαρίζονται καλά οι ρωγμές με πεπιεσμένο αέρα ή βούρτσα.

 4. Ακολουθεί καλή διαβροχή του υποστρώματος.

 5. Κατόπιν εισάγεται το ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα DUROCRET ή το ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα RAPICRET με λεπτό μυστρί, όσο γίνεται βαθύτερα μέσα στη διευρυμένη ρωγμή. Η χρήση των κονιαμάτων αυτών απαιτεί μόνο την προσθήκη νερού. Μετά τη σκλήρυνσή τους ακολουθεί η αποκατάσταση του σοβά.

β) Αποκατάσταση του σοβά

 1. Το υπόστρωμα καθαρίζεται επιμελώς από χαλαρά υλικά, σκόνες κλπ. και διαβρέχεται καλά με νερό.

 2. Εφαρμόζεται η πρώτη στρώση του σοβά με το έτοιμο κονίαμα UNICRET ή το ταχύπηκτο κονίαμα UNICRET-FAST, ενισχυμένα με την οικοδομική ρητίνη ADIPLAST. To ADIPLAST προστίθεται στο νερό ανάμιξης σε αναλογία ADIPLAST : νερό = 1 : 3.

 3. Όσο είναι ακόμη νωπό το κονίαμα της πρώτης στρώσης, τοποθετείται λωρίδα υαλοπλέγματος, πλάτους όσο και του καθαιρεθέντος σοβά, με ελαφρά πίεση πάνω στην πρώτη στρώση.

 4. Αφού πήξει η πρώτη στρώση, ακολουθεί η τελική στρώση του σοβά με το έτοιμο κονίαμα UNICRET ή το ταχύπηκτο κονίαμα UNICRET-FAST. Στην εφαρμογή αυτή τα κονιάματα αναμιγνύονται μόνο με νερό. Σε περίπτωση που θέλουμε να προσδώσουμε μεγαλύτερες αντοχές στο σοβά, προσθέτουμε στο νερό ανάμιξης την οικοδομική ρητίνη ADIPLAST, σε αναλογία ADIPLAST : νερό = 1 : 5.

 

IV. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

 • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5οC και +35οC.

 • Υλικό που έχει αρχίσει να πήζει δεν πρέπει να μαλακώνεται ξανά με νερό.

 • Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες συνιστάται να διαβρέχεται ο σοβάς μετά την εφαρμογή του, ώστε να προστατεύεται από αφυδάτωση λόγω υψηλών θερμοκρασιών.

 • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία.