Πρόσκληση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι Της εταιρείας «ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε » σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 μ. μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Παραλία Οφρυνίου Καβάλας για να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, προσάρτημα, λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως» και πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014, μετά της εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014.
3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κάτοχοι των μετοχών που επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα και να υποβάλλουν τα σχετικά αποδεικτικά καταθέσεως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως των στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Καβάλα 29/08/2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ